28 سپتامبر 2011 ... اگر بندهای پشتی سوتین شما به درون بدنتان فرو می روند و باعث ظاهر شدن .... در انگلیسی به این بخشها lingerie گفته می شود و معمولا یک متخصص ...