21 ژانويه 2017 ... به منظور فهم، گفتگو، مطالعه و نگارش زبان انگلیسی به روشی درست، ... sit down ( نشستن) و fall over (افتادن و زمین خوردن)، فعل عبارتی به شمار ...