22 سپتامبر 2014 ... تبعیض به معنی برخورد نابرابر است، طوری که با شخصی که در موقعیت و ... ارائه خدمات تلفنی به زبان های فنلاندی، سوئدی و یا انگلیسی می باشد.