تبعیضِ طبقاتی نگرش و کُنشِ از رویِ پیش‌داوری، تعصب و تبعیضِ فرد و بر پایهٔ طبقهٔ ... پی‌آمدِاین رویکرد شاملِ نگرش، رفتار، کنش‌ها و شیوه‌هایی به نفعِ طبقه بالا ...