معنی حمار تعریف کلمه حمار در فرهنگ لغت آنلاین المعانی مبحث مورد جستجو موضوع است در فرهنگ لغت ... حمار وحشي [عمومی], حمار وحشي : گورخر , گوراسب , مخطط يا راه راه.