خبر تصادف تازه داماد با فراری اجاره ای تبدیل به یکی از اخبار پربازدید در شبکه های اجتماعی شده است این داماد از شانس بد، فراری را به دیوار کوبید و خسارت سنگینی ...