25 دسامبر 2012 ... سالگرد عروسیتون مبارک امشب شب سالگرد عشقه چرخ فلک در روند عشقه خوشبخت میشه به آرزوش می رسه هر کسی که پایبند عشقه خوشبخت میشه به آرزوش می رسه هر کسی که پایبند. ... Happy Wedding Anniversaryگلچین نورحقیقی : سالگرد ازدواج و تداوم عشق و شور فرخنده بادا ا - Duration: 7:####Language: English