7 دسامبر 2016 ... تلفظ date به آمریکایی تلفظ date به انگلیسی date. تلفظ history به آمریکایی تلفظ history به انگلیسی history. تلفظ era به آمریکایی تلفظ ...