اکنون دانشجوهای بسیاری از اقصی نقاط جهان هستند که بدنبال تحصیل در دانشگاه های ... دانشجوهایی که از کشورهای جهان سوم و آسیایی به ایتالیا سفر میکنند در نظر دارد. ... است و دانشجو میتواند بدون هیچ مدرک زبانی درایتالیا به زبان انگلیسی تحصیل ...