نظریۀ سه جهان (به انگلیسی: The Three Worlds Theory، به چینی ساده: 三个世界的 ... می شود: جهان اول شامل ابرقدرت ها، جهان دوم شامل قدرت های کوچکتر و جهان سوم دربردارندۀ‌ ...