در حقوق مدنی حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است ... به معنای مطلق بهره‌مندی است که به اقتضای موارد فرق می‌کند .