5 آوريل 2008 ... غالب مهاجرانی که در قرن هفدهم به آمریکا آمدند انگلیسی بودند ، اما در سایر مستعمره نشین های این سرزمین مردمان دیگر مانند هلندی ها ، سوئدی ها ، آلمان ها در ...