از سال 1590 م به بعد مهاجرین اروپایی برای شروع زندگی تازه در دنیای جدید، عرض اقیانوس اطلس را در می نوردیدند. نخستین مستعمره انگلیسی ویرجینیا نام گرفت که  ...