تاريخ مردم استراليا،از دوران مستعمره به بعد دستخوش تغييرات بسياري بوده است. ... در سال 1787 ،11 کشتي انگليسي شامل 750 نفر زنداني مرد و زن از انگلستان خارج  ...