براي نمونه زماني كه بخواهيم واژه روسي roza را به انگليسي ترجمه كنيم، با اين سه گزينه ... پارامتر زمان به بازه زمانی ای اشاره دارد كه مربوط به فرهنگ متن پيشين است، و ...