31 دسامبر 2016 ... پادشاهی بریتانیا در طول تاریخ خود تا به حال به یک چهارم کره زمین یورش برده است. ... اذعان روزنامه انگلیسی. بریتانیا فقط به یک چهارم کره زمین حمله ...