انگلیسی به فارسی. فارسی به انگلیسی ... a tort, بدون دليل ، بدون توجيه ، به اشتباه. A.L.J. (administrative law judge), قاضي حقوق اداري. ab actis, منشي دادگاه ...