21 سپتامبر 2013 ... به نظرم خیلی خیلی سخت بود. درس امسال راجع به سیستم عصبی و سیستم گوارش است. حالا اسم و عملکرد تمام اعضاء این سیستمها را به انگلیسی ...