تاریخ استعمار را از دورهٔ باستان تاکنون می‌توان به چهار دوره بخش کرد. ... رقابت با فرانسه و انگلستان را نداشت، و درنتیجه این دو دولت سرآمد دولت‌های استعمارگر شدند.