ریاضی · پشتو · دینی علوم ح · انگلیسی · مهارتونه · ریاضی · دینی علوم ج · پشتو · رسامی هنر · رسامی هنر · رسامی هنر · اجتماعیات · حسن خط · مهارتونه · مهارتونه · حسن خط.