در این مقاله به توصیف وضعیت نابرابری میان مردان و زنان در ایران بر اساس نظریات ... بعبارت دیگر محرومیت و تبعیض با جهت گیری جنسیتی همراه می باشد .