تبعیض جنسیتی به معنای نبود تساوی زنان و مردان در برخورداری از امکانات و فرصت‌هاست. نابرابری جنسیتی، زنان را ... عنوان مقاله [English]. The Effect of Gender ...