فرشاد جمالی » مجنون آن لیلی کجاست » ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم · علیرضا قربانی ... بُسکِلَم (boskelam): بگسلَم، از گسلیدن به معنی گسیختن. سجاد نوشته:.