10 آگوست 2014 ... شاید به دلیل همین دشواری هاست که «جولیان هاوس» در کتاب “ترجمه” چاپ .... آنکه نظم آسمان و زمین دلیل یکتایی اوست) باز کافران به پروردگار خود شرک می‌آورند. .... و مشامه را در آیه ی بالا، “راست و چپ” تفسیر و به انگلیسی ترجمه کرده اند.