خوشحالی و هیجان برای پریود شدن و سوتین پوشیدن ... در خانه جدید شان است که با دختری به نام نانسی دوست می شود که با دوست های قبلی ...... ترجمه ی نسرین وکیلی ... اولم و معلم دیفرانسیل پیش دانشگاهی و دوتا از استادهای دانشگاهم و یک استاد انگلیسی ...