روز قبل از جراحی از محل قرار گیری بیمارستان و چگونگی رسیدن به آن مطمئن شوید. · چنانچه شب ... شما پس از عمل جراحی معمولاً نیاز به سوتین پیدا میکنید. لباس زیری ...