فرانسيس بيكن به عنوان يك چهره نگار ، نقاش كلّه هاست و نه صورتها ؛ و تفاوت بسياري ست ميان اين دو . صورت ، يك ... اين بدان معني نيست كه فاقد روح است بلكه روحي ست در شكلي بدني ، و جاني جسماني و حيات مند ؛ روحي ست حيواني . كلّه روح ... اين مشخصه ي بيكن است كه او را از رامبراند و سوتين مجزا مي سازد. ... ترحّم انگليسي ايرلندي او.