لوزا ماله‌امبو در برزیل به دنیا آمده، در آبیجان در ساحل عاج بزرگ شده و در آمریکا درس خوانده و ... از یک حراجی فصلی لباس گل‌گلی گرفتم که قیمت‌اش مناسب و پر از رنگ و  ...