مثال: Volume number: 2 ، Issue number: 2 ، Number: 6 ، به این معنی است که این مجله در ... شماره را نیز در این سال چاپ کرده است و در مجموع تا به حال 6 شماره چاپ کرده است. ... تشخیص plagiarism ترجمه علمی ویراستاری انگلیسی نیتیو دانلود مقالات علمی ...