ترجمه محتوای وب سایت، پیام شما را به زبان قابل فهم برای مخاطبین و مشتریانتان طنین انداز ... بیش از 100 میلیون کاربر اینترنتی به زبانی غیر از زبان انگلیسی صحبت می کنند. ... نمودار ضریب نفوذ اینترنت در سطح جهان بر حسب قاره (سال 2011).