برای اطلاع از ترجمه نماز و اذان می توانید به رساله های عملیه فارسی یا انگلیسی و ... آن را به پادارند، يقينا به تمامى آثار و بركات نماز كه به بخشى از آن در پاسخ به سوال هاى ...