ﺳﻞ. (TB). ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁن ﻳِﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی. (. ﺑﻪ ﻧﺎم. Mycobacterium tuberculosis. ) ... درﺹﺪ ﻡﺼﻮﻧﻴﺖ در ﻡﻘﺎﺑﻞ ﺳﻞ ﺑﻪ وﺝﻮد ﺑﻴﺎورد و در ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد، ﺕﺎﺛﻴﺮ واﮐﺴﻦ در ﻃﻮل زﻡﺎن، ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﻬﺎ در.