]]سازمان تجارت جهانی در سال 1993 ریشه‌كنی كلی و سلامت جهانی نسبت به TB را ... «]]سل نظامی[[» یك اصطلاح قدیمی و منسوخ كه هنوز هم گهگاهی به كار می‌رود، ‌و به نوعی از ..... اصطلاحات پزشكی قدیم) فرهنگ انگلیسی اصطلاحات پزشكی قدیم، مریخی‌ها و علل مرگ.