6 فوریه 2013 ... با این حال به عللی که ذکر خواهد شد جوامع جهان سوم به صورتی کاملاً گزینشی ارزش های لیبرال دمکراسی غربی را در کشورهای خود پیاده نموده اند و به علت ...