به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

قربانی به انگلیسی


www.courts.dotag.wa.gov.au
تهیه کردن اظهارنامه تأثیر قربانی - Court and Tribunal Services
اگر قادر به نوشتن به زبان انگلیسی نباشم چه باید بکنم؟ با حمایت قربانی و خدمات شاهد خردسال تماس بگیرید. کارمندان. ایشان می توانند در نوشتن انگلیسی به شما ...
farsilookup.com
فرهنگ واژگان فارسی به انگلیسی
persian to english , english to english and perisan to persian dictionary. ... فارسی | English ... فارسی به انگلیسی, انگلیسی به فارسی ...
www.ssa.gov
English-Farsi Glossary — انگليسي فارسي فهرست ... - Social Security
تقريبی. ARC )AIDS Related Complex(. ا- آر- سی )گروه وابسته به اید ز(. Area Agency on Aging. سازمان محلی در مورد سالمندان. Area Code. کد ناحیه. Arise. ناشی شدن.