به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

قربانی شدن به انگلیسی


www1.eeoc.gov
Farsi OSC-EEOC Flyer - می دانید به کجا مراجعه کنید؟
افراد اغلب نمی دانند وقتیقربانی تبعیض شغلی شده اند باید به کجا مراجعه کنند؛ ... زمانی که احساس کردید قربانی تبعیض شغلی واقع شده اید به کدام اداره مراجعه کنید. ... شما در صحبت کردن به زبان انگلیسی، رفتار متفاوتی با شما در پیش می گیرد.
www.courts.dotag.wa.gov.au
تهیه کردن اظهارنامه تأثیر قربانی - Court and Tribunal Services
اگر قادر به نوشتن به زبان انگلیسی نباشم چه باید بکنم؟ با حمایت قربانی و خدمات شاهد خردسال تماس بگیرید. کارمندان. ایشان می توانند در نوشتن انگلیسی به شما ...
www.rasad.af
زن انگلیسی قربانی تجاوز جنسی گروهی در دُبی به اتهام «زنا» بازداشت ...
17 نوامبر 2016 ... خبرگزاری رصد: زن سیاح انگلیسی در دُبی پس از این‌که دو مرد انگلیسی او را مورد تجاوز جنسی گروهی قرار دادند، از سوی پولیس به اتهام سکس خارج از ...
www.mep-online.org
Middle East Pact | The project to build the Middle East
پیمان خاورمیانه سازمانی غیر دولتی است که در ژانویه 2008 در پاریس آغاز به فعالیت نمود. ... پیمان خاورمیانه به منظور جامه عمل پوشاندن به اهداف خود ناگزیر باید هزینه های زیر را متحمل شود: ... ترجمه متون از انگلیسی به فرانسه و از فرانسه به انگلیسی؛
www.ssa.gov
English-Farsi Glossary — انگليسي فارسي فهرست ... - Social Security
تقريبی. ARC )AIDS Related Complex(. ا- آر- سی )گروه وابسته به اید ز(. Area Agency on Aging. سازمان محلی در مورد سالمندان. Area Code. کد ناحیه. Arise. ناشی شدن.
bestdic.ir
All words - BestDic
Sexual, جنسي‌، تناسلي‌، وابسته‌ به‌ الت‌ تناسلي‌ و جماع‌. .... Sharpen, تيز كردن‌، تيز شدن‌، نوك‌ تيز كردن‌، تقلب‌ كردن‌، تند ..... انگليسي‌) تكان‌ خوردن‌، تكان‌ دادن‌.