به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

معنی پستانک به انگلیسی


www.mhcs.health.nsw.gov.au
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﺷﻤﺎ دارد ﮐﻢ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺘﺎن ھﺎى ... ﺑﺮاى آرام ﮐﺮدن ﻧﻮزاد، ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ، ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ. او ﺑﺪھﯿﺪ ... ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت.
www.petronet.ir
لغتنامه تخصصی - پترونت
بيستمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌، هر چيزي‌ شبيه‌ حرف‌ T: T. گوشت‌ و استخوان‌ گاو ... دادن‌ به‌، نوار زدن‌ به‌، نشاندار كردن‌، گلچين‌ كردن‌ صورتحساب‌، هزينه‌، برگ‌، باريكه‌، حساب‌، شمارش‌، باريكه‌ ,: Tab. (ج‌.ش‌.) ...... نوك‌ پستان‌، ممه‌، شبيه‌ نوك‌ پستان‌، پستانك‌: Teat.
www.almaany.com
ترجمة و معنی کلمه پستچي در فرهنگ لغت فارسی-عربی اصطلاحات ...
دیکشنری انگلیسی · دیکشنری عربی به عربی · مترادف و متضاد ... مربوط به پستانداران [عمومی], ثديي. کف پاي پستانداران ... پستانک مخصوص شيربچه [عمومی], حلمة.
bestdic.ir
All words - BestDic
Ta, (انگليسي‌ - در اصط‌لاح‌ كودكان‌) متشكرم‌ (sknaht). Tab, صورتحساب‌، هزينه‌، برگ‌، باريكه‌، حساب‌، شمارش‌، باريكه‌. Tab, دادن‌ به‌، نوار زدن‌ به‌، نشاندار كردن‌، گلچين‌ كردن‌.
www.almaany.com
ترجمة و معنی کلمه پستان در فرهنگ لغت فارسی-عربی اصطلاحات صفحه 1
دیکشنری انگلیسی · دیکشنری عربی به عربی · مترادف و متضاد · مترادف انگلیسی · مترادف و متضاد ... مربوط به پستان [عمومی], ثديي. ازنوک پستان خوردن [عمومی], حلمة.
www.farsilookup.com
فرهنگ واژگان فارسی به انگلیسی
persian to english , english to english and perisan to persian dictionary.