به انگلیسی

اشتراک گذاشته شده با :

مقیاس به انگلیسی

fa.wikipedia.org
صرفه‌جویی به مقیاس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
صرفه‌ به مقیاس یا مزیت مقیاس (به انگلیسی: Economies of scale ) مفهومی در اقتصاد خرد است که به کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید اشاره دارد.

ijpcp.iums.ac.ir
Reliability and Validity of Ryff's Psychological Well-being Scales
ﻣﻘﻴﺎس. ﺑﻪ. زﻳﺴﺘ. ﻲ. رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ. رﻳـﻒ. از رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ. ﺑـﻪ. زﻳـﺴﺘ. ﻲ. رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ..... ﻣﻘﻴﺎس را از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛـﺮده و ﺑـﻪ. ﻛﻤـﻚ. اﻋﻀﺎي. ﻫﻴﺄت.
fa.wikipedia.org
مقیاس‌پذیری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
در علم ارتباطات راه دور و مهندسی نرم‌افزار مقیاس‌پذیری (به انگلیسی: Scalability ) ... سایر سامانه‌های همتا به همتا مانند بیت‌تورنت به خوبی تغییر مقیاس می دهند زیرا میزان .... نکاتی در مورد مقیاس پذیری بی سیم · تعریف مقیاس پذیری توسط Linux ...